by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Noteikumi

Vispārīgie jautājumi

 1. Portāla www.skolanakotnei.lv (turpmāk tekstā Portāls) uzturētājs un konkursa “Latvijas jauniešu netiķete” (turpmāk tekstā Konkurss) rīkotājs ir SIA “SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS”, reģistrācijas Nŗ.40003963909, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk tekstā – Rīkotājs), sadarbībā ar satura izstrādātāju un partneri – SIA “KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA”, reģistrācijas Nr. 40003524607, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-4, Rīga, LV-1010, Latvija, un citiem partneriem.
 2. Konkurss tiek rīkots iniciatīvas Samsung Skola nākotnei programmas “Skolēna digitālais IQ” ietvaros ar mērķi veicināt savstarpēji pieklājīgas un atbalstošas attiecības digitālajā vidē.
 3. Portāls ir tiešsaistes platforma skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem, kas radīts ar mērķi veicināt jēgpilnu un prasmīgu digitālo rīku izmantošanu ikdienā, mācībās, darbā.

 Dalībnieki

 1. Konkursa dalībnieki ir Latvijas vispārizglītojošo skolu 9. – 12. klašu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī viņu pedagogi (turpmāk tekstā Dalībnieki).
 2. Konkursā var piedalīties komandas, kas sastāv no 4 līdz 5 skolēniem un 1 skolotāja. Komandas dalībnieki var pārstāvēt vienu vai vairākas klases. No vienas skolas konkursā var piedalīties neierobežots skaits komandu.
 3. Piesakot savu dalību Konkursā, Dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar šiem noteikumiem un darbosies saskaņā ar tiem. Ja Dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, noteikumus jāizlasa un jāakceptē viņa likumiskajam pārstāvim.

 Konkurss

 1. Konkursa uzdevums ir radīt “Latvijas jauniešu netiķeti” - savu redzējumu par to, kādi uzvedības un attieksmes pamatprincipi jāievēro digitālajā komunikācijā (turpmāt tekstā projekts), izvēloties vienu no sekojošām kategorijām:

  a. Privātums un drošība;
  b. E-saziņas netiķete skolā (saziņa ar klasesbiedriem, skolotājiem);
  c. Autortiesības;
  d. Digitālā uzvedība (digitālais mobings, domu paušana digitālajā vidē, medijpratība)

 2. Katra Komanda Konkursa ietvaros sagatavo un iesniedz vērtēšanai Rīkotājam vienu Projektu.

 3. Projekts var tikt sagatavots, izmantojot un/vai apvienojot dažādus izpausmes veidus – rakstītu tekstu, infografiku, foto, animācijas, audio vai video u.c. Projekts jāiesniedz kādā no sekojošiem formātiem – .doc., jpg, .gif, .mp4, .mp3, .pdf, .png , .ppt.

 4. Audiovizuālā materiāla garums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. Rakstīta teksta apjoms nedrīkst pārsniegt 1000 vārdus. Faila izmērs nedrīkst pārsniegt 54Mb.

 5. Projekts jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.

 6. Projekta saturā aizliegts ietvert saturu, kas ir aizvainojošs, vardarbīgs vai citādi morāli nepieņemams vai nelegāls.

 7. Dalībnieki aicināti Projekta sagatavošanai izmantot arī materiālus, kas pieejami interneta vietnē skolanakotnei.lv.

 8. Komandai Projekts jāiesniedz no 2018. gada 2. oktobra līdz 15. janvārim, augšupielādējot to interneta vietnē skolanakotnei.lv vai arī sūtot e-pastu uz adresi skolanakotnei@ka.lv. Projekta pieteikumā jābūt iekļautai sekojošai informācijai: visu Komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi, Komandas nosaukums, skola, skolotāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija, Projekta kategorija, īss darba apraksts – līdz 5 teikumiem, Projekts. 

 9. Dalībnieki garantē, ka iesniegtais Projekts ir viņu oriģināldarbs.

 Izvērtēšana un apbalvošana

 1. Konkursa darbus vērtē žūrija, kurā darbojas dažādu jomu profesionāļi. Žūrijas sastāvs –  Egle Tamelīte, Samsung Skola nākotnei programmas vadītāja Baltijā; Maija Katkovska, Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja; Liene Valdmane, Latvijas Drošāka interneta centra eksperte; Edīte Millere, “Iespējamā misija” direktore; Inguna Kampāne, Izglītības un zinātnes ministrijas direktora vietniece informācijas sistēmu jomā, Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departaments; Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas mediju eksperte; Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs; Baiba Kaškina, CERT.LV vadītāja; Marta Rībele, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītāja; Zanda Rubene, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja; Ansis Šķibusts, aģentūras ‘’Cube’’ izpilddirektors.

 2. Žūrijai ir tiesības nevērtēt iesniegto darbu, ja tas nav iesniegts nolikumā noteiktajā termiņā un sagatavots atbilstoši noteikumiem.

 3. Žūrija izvērtē iesniegtā darba atbilstību kategorijai, saturu un iedziļināšanos tematikā, izmantotos informācijas avotus un atsauces, kā arī radošumu.

 4. Žūrija nosaka:

  a. vienu uzvarētāju Komandu, kas saņems galveno balvu. Katrs komandas dalībnieks saņems Samsung Galaxy A9 viedtālruni, bet skolotājs, kura vadībā tiks veidots autordarbs, iegūs Galaxy Tab S4 WiFi, Black.

  b. Divas komandas saņems veicināšanas balvas. Katra komanda saņems ielūgumu uz MYESCAPE izlaušanās spēli, un katrs dalībnieks saņems U Flex Headphones, bet skolotājs, kura vadībā tiks veidots autordarbs, iegūs Gear Fit 2 Pro viedo aproci.

 5. Konkursa balvu saņēmēju Komandu pārstāvji tiks informēti par balvu saņemšanu personīgi ne vēlāk kā 5. februārī. Konkursa dalībnieki tiks informēti par Konkursa uzvarētājiem Portālā līdz 2019. gada 15. februārim.

 6. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt balvu, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks vai Komanda ir būtiski pārkāpuši noteikumus, vai Dalībnieks vai Komanda ir negodīgi piedalījies Konkursā.

 7. Rīkotājs nav atbildīgs par jebkādiem ievainojumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, piedaloties Konkursā vai saistībā ar to.

Privātuma politika

 1. Visi Portālā iesniegtie Dalībnieku dati tiek aizsargāti atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (EU) 2016/679 prasībām.
 2. Reģistrējot savu Projekta pieteikumu Portālā, Dalībnieki līdz 18 gadu vecumam ar sava likumiskā pārstāvja piekrišanu un pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas personīgi piekrīt savu personas datu apstrādei. Rīkotājs ir personu datu turētājs un atbildīgs par personu datu apstrādi Konkursa kontekstā.
 3. Rīkotājs izmantos personu datus Konkursa norises nodrošināšanai un izvērtēšanai. Personu dati var tikt izmantoti Projektu tālākas izmantošanas gadījumos, kā aprakstīt zemāk Autortiesību sadaļā.
 4. Dalībnieka lēmums spiegt personas datus Rīkotājam ir brīvprātīgs. Taču nenorādot Konkursa ietvaros prasīto informāciju, Dalībnieks nevarēs piedalīties Konkursā.
 5. Dalībnieku personu datus apstrādā, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana); Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Rīkotāja likumīgās intereses). Rīkotāja likumīgās intereses ir tā projektu un Samsung zīmola popularizēšana.
 6. Ja Dalībnieku personu datus apstrādā, pamatojoties uz viņu piekrišanu, viņiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Tas neietekmēs datu apstrādes likumību pirms atsaukšanas, pamatojoties uz piekrišanu.
 7. Personu dati tiks izsniegti tikai tām trešajām pusēm, kas nodrošina Konkursa organizēšanu. Šīm trešajām personām tiks nodrošināti personu dati vai pieeja tiem, lai sniegtu šos pakalpojumus Rīkotājam.
 8. Dalībnieku personu dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams personu datu apstrādes nolūkos. Ja tiek uzsākta tiesvedība, personu datus var glabāt līdz tās beigām. Ja tiesību akti nosaka obligātu personas datu uzglabāšana, Rīkotājs ievēro attiecīgos noteikumus.
 9. Lai pieprasītu piekļuvi, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, izmantotu tiesības uz datu pārnesamību vai izteiktu citas bažas par savu personu datu apstrādi, Dalībnieki var iesniegt pieprasījumu uz e-pastu, kas norādīts šo noteikumu beigās. Dalībnieki arī var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par personu datu apstrādi, ja netiek panākta vienošanās ar Rīkotāju.

Autortiesības

 1. Piedaloties Konkursā, Dalībnieki piekrīt, ka viņu iesniegtie Projekti var tikt izmantoti visdažādākajā veidā, pavairoti, rediģēti un publicēti Samsung Lietuvas, Igaunijas vai Latvijas Facebook kontā un Igaunijas, Lietuvas vai Latvijas interneta lapās. Dalībnieki arī garantē, ka viņiem ir tiesības un pilnvaras piedalīties Konkursā, atbilstoši Nolikumam, un ka Rīkotājam nebūs jāmaksā Dalībniekiem vai kādai trešajai pusei autoratlīdzība, nodeva, licences vai kāds cits maksājums par intelektuāla īpašuma tiesībām saistībā ar Projektu. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, Rīkotājs ir tiesīgs izmantot Projektus vai to daļas pēc saviem ieskatiem bez jebkādiem teritoriāliem vai laika ierobežojumiem atbilstoši Rīkotāja mērķiem, tostarp: (a) pavairot Projektus vairākos eksemplāros un jebkādiem mērķiem; (b) veikt labojumus un papildinājumus Projektos; (c) izplatīt Projektu kopijas jebkurā pasaules valstī; (d) publiski demonstrēt Projektus; (e) pārraidīt vai izziņot Projektus sabiedrībai, arī izmantojot datortīklus (digitālajā saturā, interneta mājas lapās utt.)

Izmaiņas noteikumos

 1. Rīkotājs ir tiesīgs vienpusēji veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos.
 2. Rīkotājs nav atbildīgs par Konkursa norises apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kurus Rīkotājs nevar ietekmēt.

Saziņa ar administrāciju

 1. Jautājumu, strīdu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Rīkotāju, rakstot uz e-pastu: skolanakotnei@ka.lv.